zs9kvetna.cz

ZŠ a MŠ 9. května, Sezimovo Ústí

Školní poradenské pracoviště

Kontakt

Mgr. Josef Brandštýl

Výchovný poradce

Přihlášky na SŠ

josef.brandstyl@zs9kvetna.cz

728 307 995

Mgr. Ivana Hašplová

Metodik prevence

ivana.hasplova@zs9kvetna.cz

- - -

Ing. Mgr. Eva Menglerová

Speciální pedagog

eva.menglerova@zs9kvetna.cz

725 634 450

Služby

Školní poradenské pracoviště tvořené výchovným poradcem, školním metodikem prevence a školním speciálním pedagogem poskytuje služby zaměřené především na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • metodickou podporu učitelům školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními, jako jsou pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC).

Poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce.

Přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia

Informace a poradenství

Aktuality prostřednictvím Bakalářů

Schůzky pro žáky a rodiče

Osobní konzultace po předchozí domluvě

Nástěnka pro žáky u kabinetu chemie

Podrobné informace o školách, přijímacím

řízení a uplatnění na trhu práce,

naleznete v následujícím odkazu.

Přihlášky a potvrzení klasifikace

Podávání přihlášek probíhá elektronicky

přeš portál dipsy.cz. Klasifikace se dokládá

fotkou či scanem originálu vysvědčení.

Veškeré podrobné informace k přijímacímu

řízení na střední školy a víceletá

gymnázia naleznete na webech Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy.